This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

ROZMAITE UKŁADY

Rozmaite układy sił między odkrywcą a jego współpracownikami mogą łatwo prowadzić do tego, że etykietka odkrycia zostanie ex post przypięta nie odkrywcy właściwemu, ale temu, który dane odkrycie potrafił przedstawić

TWORZENIE LEGENDY NAUKOWEJ

Dla ewentualnego tworzenia le­gendy naukowej rola ta o tyle jest korzystna, że daje możliwości systema­tyzowania danych potwierdzających odkrycie, dokonywania selekcji istotnych materiałów i wypracowywania strategii dalszych dedukcji, które dzięki od­kryciu

NIEZALEŻNIE OD ANALIZY

Niezależnie jednak od ogólnej analizy zjawiska szkoły naukowej wiele istotnych zagadnień dotyczących tej szkoły ma szczególny walor dla problematyki legendy w nauce. Rzeczywisty odkrywca rzadko zainteresowany jest w rozpowszechnianiu legendy

WYRAŹNE PROCESY

Procesy te są wyraźnie widoczne społecznie i politycznie oraz przyczyniają się dodatkowo do ukształtowania zrębów legendy, która z legendy wybiegającej w przyszłość staje się w miarę rozwoju zdarzeń legendą teraźniejszości.Na

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W niektórych przypadkach środki masowego oddziały­wania są zaangażowane w kreowaniu tej wybiegającej w przyszłość wizji. Następuje zjawisko „antycypacyjnego katapultowania”. Interesujące są losy osobiste (i tragedie) ludzi w ten sposób z

CELOWY POCZĄTEK

Legenda tego typu zaczyna być celowo, instrumentalnie produkowanym fabrykatem, który jest traktowany jako niezbędny składnik kariery w nauce światowej. ‚Pod pewnymi względami legenda naukowa dotycząca przyszłości jest zjawiskiem jeszcze bardziej

UTRAFIENIE W ZAGADNIENIE

Trzecim czynnikiem jest utrafienie w zagadnienie’ nie tyle spbłecznie ważkie albo propagowanie myśli nie tyłe odkrywczej, ile sugerowanie proble­matyki czy idei — modnej, szokującej, stosownie do obowiązującej kon­wencji — niezwykłej.

POTRZEBNE ELEMENTY

Co naj­mniej cztery elementy są potrzebne, aby widoczność taką uzyskać. Oczy­wiście, poza osiągnięciami naukowymi (choć nie muszą to być osiągnięcia z punktu widzenia ciągłości ogniw dedukcyjnych łub odkrywczości myślowej szczególnie

POWSZECHNE KONTAKTY

Być może powyższa analiza jest przestylizowana, być* może krzywdzi tych etnometodologów, którzy zwracają szczególną uwagę na autentyczność niepowtarzalność powszednich kontaktów międzyludzkich, niemniej analiza ta usiłuje zwrócić uwagę na pewne nowe

TECHNIKI WSPÓŁDZIAŁANIA

Wypada przypuszczać jednak, iż techniki współdziałania, wykształcone w okre­sie trudnego formułowania początkowych idei w ramach niewidzialnego uni­wersytetu, zostają przekształcone na etapie drugim (na etapie znacznej spo­łecznej widoczności) w techniki wzajemnej

ISTNIEJĄCE LEGENDY

Można jednak wyrazić przypuszcze­nie, że istniejące legendy naukowe dotyczące teraźniejszości są zjawiskiem jeszcze bardziej interesującym, nie lekceważą bowiem udanych lekcji przeszłości, przekształcając je w źródła nagród bieżących.Tak zwana etnometodologia może

MYŚL NAUKOWA

Myśl naukowa, która powstała na skutek krytycznego odrzucenia uprzedniej, gorzej sprawdzonej koncepcji, ma tendencję do tego, aby – przez legendę naukową i jej instytucjona­lizację — przerodzić się w zasklepiony dogmat.

SPORO NIEMIECKIEJ TENDENCJI

Być może w tym wszystkim jest sporo nie­mieckiej tendencji do czczenia bohaterów, jak również nieco nostalgii ucie­kinierów, którzy mają skłonność do tego, aby stwierdzać, że czasy obecne są tylko nieudanym

AKCEPTOWANIE SYTUACJI

Charaktery­zuje je również szczególne akcentowanie pewnych dogodnych sytuacji lub eksponowanie pewnych walorów osobowościowych (nieistotnych z punktu widzenia ściśle naukowego) ludzi, którzy stali się ucieleśnieniem swej legendy. Rozdętej legendzie dotyczącej wielkości

error: Content is protected !!