This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

PRZYKŁAD Z LITERATURY

Przykład z literatury może stanowić w tym przypadku dogodną ilustrację. M. Strachów bezpośrednio po śmierci Dostojewskiego zwrócił się do wdowy po nim z propozycją napisania szkicu biograficznego dotyczącego lat 1860- 1881, okresu, w którym pozostawał w bliskich stosunkach z Dostojewskim,

PEŁNIEJSZA ANALIZA

Bardziej pełna analiza uwzględniałaby psychiczne rozdarcie kontynuatorów i epigonów, którzy znaj­dują się w sytuacji systematycznego dysonansu poznawczego: z jednej strony pozostają w orbicie wpływów i uznania związanego z walorem głównych odkryć danej szkoły naukowej, z drugiej zaś – zdając sobie

ROZMAITE UKŁADY

Rozmaite układy sił między odkrywcą a jego współpracownikami mogą łatwo prowadzić do tego, że etykietka odkrycia zostanie ex post przypięta nie odkrywcy właściwemu, ale temu, który dane odkrycie potrafił przedstawić na światowym rynku nauki. Oczy­wiście i procesy odwrotne są możliwe:

TWORZENIE LEGENDY NAUKOWEJ

Dla ewentualnego tworzenia le­gendy naukowej rola ta o tyle jest korzystna, że daje możliwości systema­tyzowania danych potwierdzających odkrycie, dokonywania selekcji istotnych materiałów i wypracowywania strategii dalszych dedukcji, które dzięki od­kryciu zostały umożliwione. Wbrew pozorom sytuacja odkrywcy jest znacznie gorsza. Jest

NIEZALEŻNIE OD ANALIZY

Niezależnie jednak od ogólnej analizy zjawiska szkoły naukowej wiele istotnych zagadnień dotyczących tej szkoły ma szczególny walor dla problematyki legendy w nauce. Rzeczywisty odkrywca rzadko zainteresowany jest w rozpowszechnianiu legendy dotyczącej swojej osoby. Jest on zbyt skoncentrowany na rozwiązy­waniu problemu,

WYRAŹNE PROCESY

Procesy te są wyraźnie widoczne społecznie i politycznie oraz przyczyniają się dodatkowo do ukształtowania zrębów legendy, która z legendy wybiegającej w przyszłość staje się w miarę rozwoju zdarzeń legendą teraźniejszości.Na rodzaj i treść legendy naukowej, na jej powstawanie, rozwój i

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W niektórych przypadkach środki masowego oddziały­wania są zaangażowane w kreowaniu tej wybiegającej w przyszłość wizji. Następuje zjawisko „antycypacyjnego katapultowania”. Interesujące są losy osobiste (i tragedie) ludzi w ten sposób z nicości czy miernoty wywindo­wanych. Niektórzy z nich poczynają-wierzyć w swoją

CELOWY POCZĄTEK

Legenda tego typu zaczyna być celowo, instrumentalnie produkowanym fabrykatem, który jest traktowany jako niezbędny składnik kariery w nauce światowej. ‚Pod pewnymi względami legenda naukowa dotycząca przyszłości jest zjawiskiem jeszcze bardziej ciekawym. O ile w przypadku legendy dotyczącej teraźniejszości osoba zainteresowana

UTRAFIENIE W ZAGADNIENIE

Trzecim czynnikiem jest utrafienie w zagadnienie’ nie tyle spbłecznie ważkie albo propagowanie myśli nie tyłe odkrywczej, ile sugerowanie proble­matyki czy idei — modnej, szokującej, stosownie do obowiązującej kon­wencji — niezwykłej. Czwartym elementem skutecznego współzawodnictwa w skali światowej staje się posiadanie

POTRZEBNE ELEMENTY

Co naj­mniej cztery elementy są potrzebne, aby widoczność taką uzyskać. Oczy­wiście, poza osiągnięciami naukowymi (choć nie muszą to być osiągnięcia z punktu widzenia ciągłości ogniw dedukcyjnych łub odkrywczości myślowej szczególnie imponujące), pierwszym ważkim elementem staje się praca jako taka. Mnogość

error: Content is protected !!