OTACZAJĄCE ZAPOMNIENIE

Zapomnienie otacza tę sprawę, także żadna legenda nie została ukształtowana w związku z tym niedawnym, systematycznym i kon­sekwentnym sformułowaniem idei prekursorskich. Zjawisko legendy naukowej pojawia się częściej na terenie nauk społecz­nych aniżeli na terenie nauk przyrodniczych. Aczkolwiek różnice między szkołami naukowymi w tych dwóch gałęziach nauk nie są z czysto metodo­logicznego punktu widzenia tak znaczne, jak to się często przyjmuje, to jednak bujniejsze szerzenie się legend naukowych w humanistyce jest ewi­dentne. Wiele czynników wywołuje ten stan rzeczy. Jednym z nich jest owa metodologiczna rozbieżność, jaka, zdaniem wielu, różni nauki przyrodnicze od nauk społecznych. W naukach przyrodniczych eksperyment i obserwacja stanowią podstawowe sposoby dowodzenia. Te uchwytne, wymierne i empi­ryczne techniki stosunkowo łatwo rugują pomysły błędne czy fałszywe.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.
error: Content is protected !!